MANTRA

 

 

Možná se Vám už někdy stalo, že jste navštívili lekci jógy a lektor na začátku zpíval mantru ÓM či jiné mantry. Možná jste byli zaskočeni, možná jste se přidali k ostatním, ale nechápali jste podstatu a hlavně důvod, proč se mantry zpívají, a možná jste jen zůstali v tichosti poslouchat. V následujícím článku se dozvíte, co jsou mantry, proč se mantry začleňují do lekcí a jaký je jejich význam.

Během lekcí jógy můžete vnitřně opakovat své osobní mantry, nebo se možná ztotožňujete s těmi, které vám přehráváme. Za čas jsou vám povědomé a známé stále se opakující slova, u kterých neznáte jejich význam. Postupně si vás ale podmaní svou pozitivní jemností, vnitřní sílou, o které nevíte, jak ji popsat, ale vnímáte ji jako prospěšnou. Takto popisuje mnoho z vás mantry, tyto zázračné zvuky, které zpočátku vypadají jako shluky nic neříkajících slabik.

Slovo mantra pochází ze sanskrtu, z jazyka, jenž byl uměle vytvořený starými ršiji (původní „duchovní vyvolení" ve starověké Indii), kteří do sanskrtu vložili energii. Mantru lze rozdělit na části - man – mysl, myslet a tara (tra) – nástroj, pohyb, osvobození, ochrana.

Mantra je silnou a účinnou duchovní vibrací a slouží k očistě (ochraně) mysli, čímž vede k vyrovnanému, vyššímu stavu vědomí.
Využívá vibrace zvuku, jež rezonuje v našem těle – naše tělo je tvořeno z většího procenta vodou, která je silně vodivá, tudíž mantra může vibrovat v celém našem těle. Může být zpívaná i mluvená, můžeme zpívat hlasitě, polohlasitě, tiše nebo může mantra rezonovat pouze v naší mysli. Slovo zpěv je nedokonalým překladem slova chant, pro které nemá čeština vhodný ekvivalent. Tudíž když říkáme, že mantry zpíváme, ve skutečnosti máme na mysli chanting [čti čenting] manter. Také sborník manter se nazývá chantbook [čti čentbuk].
Mantry se mohou skládat z jednoho slova, více slov, či vět. Každá část mantry, ať už slabika či slovo, mají nějaký význam. Často se obracejí k nějakému aspektu Bytí v podobě nějakého hinduistického božstva, nejčastěji božstev Šivy, Rámy, Kršny, Ganéši, Lakšmí či Déví.

Mantra má v sobě energii šakti (ženská, kreativní energie), která se probouzí jejím opakováním (džapou). Opakování trvá delší dobu, u každé mantry jinak, podle počtu slabik, z nichž se mantra skládá. Opakování by nemělo být mechanické, nýbrž vědomé a procítěné.
Opakování mantry je efektivní způsob, kterým lze dosáhnout koncentrace mysli.
Při opakování manter se k počítání využívají korálky džapa mala, skládají se ze 108 korálků. Číslo 108 je považováno za nejpříznivější ze všech, neboť jde o dokonalý trojciferný násobek trojky s ciferným součtem rovným devíti, tedy třikrát třem. A trojka je samozřejmě číslo, které přestavuje vrcholnou rovnováhu (např. Nejsvětější trojice...)
Mantry se používají také k léčení, zklidnění nebo naopak získání energie, odstranění překážek, ale také k hmotnému úspěchu a splnění svých přání.

Základní a nejznámější mantrou je mantra Óm též Aum.
Toto je posvátná slabika známá z Véd. Je to prvotní zvuk, vibrace. A jak vznikl ÓM? Jeho původ je neznámý, ale nejčastější názor je ten, že při utváření vesmíru vznikla vibrace a tou vibrací byl právě ÓM. ÓM v sobě obsahuje entitu tzv. pranavah, která se součástí všeho a samozřejmě i nás samotných. ÓM je symbolem absolutna a sjednocením všech moudrostí.
Skládá se ze tří písmen A – U – M. A přestavuje vznik, začátek, U symbolizuje stálost, M zakončení. Stejně tak je spjat s hinduistickými božstvy A je Brahma, U je Višnu a M je Šiva. Pokud si ÓM rozfázujeme do těchto tří písmen, pak A rezonuje v oblasti břicha, U v hrudníku a M v korunce hlavy. Písmena A a U se pak spojují do dlouhého O, takže ve výsledku nám z AUM vznikne ÓM.
V lekcích jógy se můžeme setkat s ÓMem na začátku a na konci lekce.
„Slabika óm je vpravdě všechno minulé, přítomné i budoucí i všechno jiné, co přesahuje trojí čas je vpravdě slabika óm." (Upanišády)

Další velmi silnou a jednou z nejstarších manter je mantra Gayatri. Ta je považována za hlavní védskou mantru. Hluboce zklidňuje mysl a navrací harmonii celé bytosti. Přivádí k prozření věcí a umožní hlubší vhled do problémů.

Om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yó nah pracodayāt

Možná jste se na lekcích jógy v našem Jóga studiu Satyam setkali poslechem s další známou mantrou Óm mani padme hum. Tato mantra transformuje negativní emoce.

Óm transformuje pýchu a egoismus
ma žárlivost a závist,
ni připoutání a egoistická přání
pad nevědomost a zmatek
chamtivost a lakotu
húm nenávist a hněv

Oblíbenou mantrou je i mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu, jejíž překlad zní „Nechť jsou všechny bytosti šťastné a volné." A můžeme k tomu dodat: "A nechť tomu můžu i já, jakožto bytost, přispět svými činy, myšlenkami a slovy".

Existuje mnoho různých forem manter. Bhadžan – jež je duchovní písní, Kirtan – kdy „zpěvák" „předzpívává" a lidé opakují, může se také spojovat se spontánním tancem, posvátné mantry – jež působí blahodárně na naše fyzické tělo a léčí jej z nemoci, spirituální mantry – které dostává žák od svého mistra a také bídža mantry (semenné) – které se využívají k hluboké meditaci.

Častým dotazem je také podobnost mantry s modlitbou. Vždyť je to úplně stejné. Modlitba je rozmluva s Bohem a má nám pomáhat řešit problémy a rozvíjet duchovnost. Síla mantry či modlitby se tak projevuje na žáku samotném, neboť jen opakování dělá mistra. Mantra či modlitba nemůže zásadně nikomu ublížit, nanejvýš se oslabí její účinek, pokud nebudete správně vnitřně naladění. A to co si praxí manter či modliteb ve svém srdci vybudujete, vám už potom nemůže nikdo vzít.